Enighet mellom Fiskarlaget og Andøya Space-konsernet

Published:

Norges Fiskarlag med medlemslag og Andøya Space-konsernet har nå signert en samarbeidsavtale. Dette for å bidra til best mulig sameksistens i havområdene rundt Andøya i tida som kommer. Avtalen skal bidra til at alle parter blir hensyntatt, og kan få gjennomført sine aktiviteter på en god måte.

Økt aktivitet

Med åpningen av den nye romhavnen på Andøya, er det forventet en økende aktivitet fra Andøya Space-konsernet sin side. Fra før pågår det allerede mange andre aktiviteter, som i økende grad er til hinder og ulempe for fiskerinæringen, i dette området. Samtidig er fiskeriene og fiskeområdene ved Andøya svært viktige, både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Dette stiller store krav til god koordinering. Fiskerinæringa og Andøya Space-konsernet har derfor samarbeidet om å få på plass en avtale for en best mulig sameksistens.

Ny kunnskap

Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til hvilke effekter den økte aktiviteten rundt Andøya har, og kan få, på artsmangfoldet og bestandenes tilgjengelighet. Dette vil igjen kunne påvirke fiskernes mulighet til å utøve sitt yrke nå og i fremtiden. Det er derfor et stort behov for ny- og forskningsbasert kunnskap.

– Å legge til grunn dagens erfaringer, samtidig som det gjennomføres ny koordinert forskning, vil bli en viktig brikke for å sikre sameksistens i framtiden. Fiskarlaget og Andøya Space-konsernet er derfor enige om å ta initiativ overfor eiere, myndigheter og virkemiddelapparatet, i forhold til at de må avsette tilstrekkelige ressurser til slik kunnskapsinnhenting, slår Sverre Johansen, generalsekretær i Norges Fiskarlag, fast.

Varighet 1 år – i første omgang

Partene har sammen foreslått tiltak for bedre koordinering og samhandling. Blant annet er det definert tidspunkter for ulike aktiviteter, og i hvilke områder aktiviteter skal begrenses. Slik ønsker partene å sikre at aktivitetene, som Andøya Space konsernet gjennomfører, ikke gir nevneverdig negativ påvirkning på viktige gyte- og oppvekstområder, eller på fiskeriene. Aktivitetene skal heller ikke gå ut over hensynet til sjømattrygghet.

Den nye samarbeidsavtalen har varighet på 1 år, med mulighet til forlengelse. Målet er å reforhandle avtalen i god tid før den utløper i januar 2025.

– Vi skal gjøre vårt for å sikre at alle aktørene rundt Andøya forstår behovet for å være mer koordinert, både relatert til omfanget av aktivitetene og til at alle tar felles ansvar for miljø- og bærekraft rundt aktivitetene som skal gjennomføres, sier Ketil Olsen, konsernsjef i Andøya Space-konsernet. – Vi skal bruke det neste året godt for å innhente erfaringer og bedre kunnskap. Vi vil stille krav til våre kunder, parallelt med at vi må være lydhøre overfor fiskerinæringa og øvrige interessenter lokalt. Det er et stort lokalsamfunn på Andøya, som er avhengig av at vi klarer å finne fram til gode sameksistensløsninger, avslutter Olsen.

* Norges Fiskarlag, Nord Fiskarlag, Andøy Fiskarlag og Fiskebåt omtales i fellesskap som «Fiskarlaget»

* Andøya Space AS, Andøya Spaceport AS og Andøya Space Defence omtales i fellesskap som «Andøya-Space-konsernet».

Kontaktpersoner for media

Kontaktperson Andøy Fiskarlag
Navn: Rune Solvang
Stilling: Styreleder
Mail: runesol@icloud.com
Tlf.: 91854722

Kontaktperson Nord Fiskarlag
Navn: Øyvind Arntzen
Stilling: Seniorrådgiver
Mail: arntzen@fiskarlaget.no
Tlf.: 936 62 343

Kontaktperson Norges Fiskarlag
Navn: Jan Henrik Sandberg
Stilling: Seniorrådgiver
Mail: jan.henrik@fiskarlaget.no
Tlf.: 976 82 469

Kontaktperson Andøya Space-konsernet
Navn: Ketil Olsen
Stilling: Konsernsjef
Mail: ketil.olsen@andoyaspace.no
Tlf.: 402 20 422