Pedagogisk plattform

Andøya Space Educations pedagogiske plattform er et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å virkeliggjøre visjonen «World Class Space Education and Experiences».

Læringssyn

Kursdeltakere skal få en trygg og positiv læringsopplevelse som gir økt kunnskap og motivasjon til å bruke verdensrommet i undervisningen, samt lære mer om verdensrommet.

Vårt læringssyn er:

 • å tilstrebe å bygge på kursdeltakernes erfaringer og forkunnskaper
 • å lære noe grundig og med god forståelse forutsetter aktiv deltakelse
 • at læring skjer i møtet mellom kursdeltakernes læringsstrategier og faglærerens undervisningsstrategier
 • at refleksjon over egen læring er avgjørende for faglig forståelse og mestring
 • at innsikt i egne læringsprosesser og bruk av læringsstrategier, bidrar det til økt faglig forståelse og mestring
 • at fokus på dybdelæring der det utvikles en helhetlig forståelse av faget og sammen-hengen mellom fagene

Pedagogisk tilnærming og praksis

Utforskende læring ved bruk av varierte arbeidsmetoder med klare læringsmål og refleksjon:

 • Undervisning som anvender varierte læringskilder og metoder som stimulerer til engasjement og nysgjerrighet.
 • Fokus på praktiske læringssituasjoner, og i samspill/dialog med andre.
 • Refleksjon individuelt og i gruppe.
 • Tydelig kommunikasjon av læringsmål og læringsutbytte.

Læringsmiljø

Et godt og positivt læringsmiljø er viktig for å fremme gode læringsprosesser, og dette har betydning for den enkelte kursdeltakers mulighet til å øke sine faglige prestasjoner.

Læringsmiljøet i våre kurs og aktiviteter skal kjennetegnes av:

 • tillit, inkludering og aktiv deltagelse
 • samhandling og refleksjon, og hjelp til å forstå sammenhenger
 • arbeidsmåter hvor det blir gitt muligheten til å utforske og planlegge eget arbeid
 • utfordringer og mestring, og det skal være trygt å gjøre feil

Faglærere og veiledere

Både interne og eksterne faglærere og veiledere er svært viktige for kursdeltakernes læring og mestring, og kjennetegnes av å være kunnskapsrike, faglig-pedagogisk dyktige og kreative.

Vi forventer at de:

 • er faglig kompetente, og tar ansvar for å være faglig og fagdidaktisk oppdatert
 • har en utforskende tilnærming til egen praksis
 • møter kursdeltakerne med tillit og respekt
 • utfordrer, motiverer og oppmuntrer til læring
 • legger til rette for aktiv medvirkning, refleksjon og utforskende arbeidsmåter
 • gir vurdering med hensyn til læringsmålet, og i form av støttende tilbakemeldinger underveis
 • kan inneha flere roller, som for eksempel leder, veileder og tilrettelegger
 • har viljen og evnen til å videreutvikle sine pedagogiske og didaktiske ferdigheter

Syn på kursdeltakerne

Våre kurs og aktiviteter har kursdeltakere fra mange land og kulturer.

Vi forventer at de:

 • har gjort nødvendige forberedelser og holder avtaler
 • har god oppførsel og respekt for andre
 • er aktive og tar ansvar for egne læringsprosesser
 • tar aktivt del i arbeidet med å utvikle et godt læringsmiljø
 • gir tilbakemelding og evalueringer

Fokus på fornying av kurs og pedagogisk praksis

Vi skal på en systematisk måte ha fokus på fornyelse av innholdet i kursene og pedagogisk praksis. Et viktig hensyn er at kursene skal fungere over tid og ikke være statiske.

Dette betyr:

 • Systematisk gjennomgang av tilbakemeldinger og kursevalueringer.
 • Vi tilpasser oss til et fags utvikling og dets kjerneelementer.
 • Vi skal kontinuerlig vurdere muligheter for utvikling og videreutvikling av teknologi, aktiviteter og ressurser.
 • Vi skal kontinuerlig utvikle oss for å finne gode løsninger mellom «åpne og lukkede undervisningssituasjoner».
 • Vi sammen skal støtte hverandre i arbeidet med å videreutvikle den enkeltes pedagogiske og didaktiske kompetanse.
 • Vi skal ha en utforskende tilnærming til egen praksis.