Informasjon om kameraovervåkning i Børvågen og Nordmela

Andøya Spaceport AS har til tider behov for å benytte seg av kameraovervåkning i Børvågen og områdene rundt.

Generelt om kamerabruk:

Andøya Spaceport AS bruker overvåkningskameraer både i normal og operasjonell drift. Under operasjoner (kampanjer), vil i tillegg kameraer tilpasset til dette formålet benyttes.

Kameraene opereres kun av godkjent personell, og vil begrenses til et minimum.

Hos Andøya Spaceport AS skiller vi mellom to typer kameraovervåkning; stasjonær og operativ. De stasjonære kameraene brukes til enhver tid, og skal sikre våre eiendommer og eiendeler mot uønskede og ulovlige hendelser.

De operative kameraene brukes under øvelser og operasjoner, og skal blant annet sikre at områder er klarert før operasjoner som kan medføre fare for liv og helse settes i gang.

Du kan lese mer om de ulike kameraene, og behandlingsgrunnlaget under:

Stasjonære kameraer:

Andøya Spaceport AS har flere overvåkningskameraer på sine installasjoner og eiendommer som skal sikre at ulovlig aktivitet ikke forekommer. Dette kan for eksempel være innbrudd, tyveri og hærverk. Kameraene kan også bli benyttet for klarering av områder og sikring av liv og helse. Berørte områder er skiltet.

Opptakene vil kun bli brukt til formålene nevnt ovenfor, og vil ikke bli distribuert til uvedkommende, med mindre det er nødvendig av sikkerhetshensyn eller lovlig etterforskning.

Personopplysninger som samles inn gjennom kameraovervåkning vil bli behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Videoopptakene lagres i 7 dager, med mindre hendelser eller andre faktorer gjør at opptakene må lagres lenger.

Dersom du er berørt, har du rett til innsyn i opptak av deg selv. Opptakene begrenses kun til den som krever innsyn. Fremvisning vil bli gjort på Andøya Spaceport sine lokaler. Krav om innsyn må fremsettes før slettefristen (7 dager).

Ansvarlig for overvåkningen er Andøya Spaceport AS, org. nr.: 922 042 748.

Operative kameraer:

Andøya Spaceport AS har til tider behov for å benytte seg av kameraovervåkning i Børvågen og områdene rundt. Området strekker seg i en radius på 2,3 km fra romhavnens Pad A. Se kart (grønn markering). Berørte områder er per dags dato ikke skiltet.

Kameraene har zoom-funksjon og er dreibare.

I henhold til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) artikkel 6 er det krav om at minst ett av vilkårene i nr. 1 er oppfylt.

Overvåkningen skjer hovedsakelig på grunn av sikring av liv og helse, og trening tilknyttet dette. Hjemmelsgrunnlaget er hentet fra Personopplysningsloven artikkel 6, nr. 1 d.

Opptakene vil kun bli brukt til formålene nevnt ovenfor, og vil ikke bli distribuert til uvedkommende med mindre det er nødvendig for sikkerhet eller lovlig etterforskning.

Personopplysninger som samles inn gjennom kameraovervåkning vil bli behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Videoopptakene lagres i 7 dager, med mindre hendelser eller andre faktorer gjør at opptakene må lagres lenger.

Dersom du er berørt, har du rett til innsyn i opptak av deg selv. Opptakene begrenses kun til den som krever innsyn. Fremvisning vil bli gjort på Andøya Spaceport sine lokaler. Krav om innsyn må fremsettes før slettefristen (7 dager).

For mer oppdatert informasjon om når kamera benyttes, anbefales det å melde seg på Andøya Space sin varslingstjeneste på SMS. Send SMS med <ANDØYASPACE VEI START> til 2252. Tjenesten er gratis.

Ansvarlig for overvåkningen er Andøya Spaceport AS, org. nr.: 922 042 748.

Kontakt

Dersom du har spørsmål om kamerovevåkning kan du sende e-post til:

Information about camera surveillance in Børvågen

General about camera use:

Andøya Spaceport AS uses surveillance cameras in both normal and operational operations. During operations (campaigns), cameras adapted for this purpose will also be used.

The cameras are operated by approved personnel and will be limited to a minimum.

At Andøya Spaceport AS, we distinguish between two types of cameras surveillance: Stationary and operational. The stationary cameras are always in use and are used for securing our properties and assets against unwanted and illegal incidents.

The operational cameras are used during exercises and operations, and must, among other things, ensure that areas are cleared for safety purposes.

You can read more about the various cameras in the following text:

Stationary cameras:

Andøya Spaceport AS has several surveillance cameras on its installations and properties to ensure that illegal activities do not occur. This could for example be burglary, theft, and vandalism. The cameras can also be used for clearing areas and safeguarding life and health. Affected areas are signposted.

The recordings will only be used for the purpose mentioned above and will not be distributed to unauthorized persons unless it is necessary for security reasons or legal investigation.

Personal data collected through camera surveillance will be processed in accordance with applicable privacy legislation.

The video recordings are stored for 7 days, due to events or other factors the recordings can be stored for more than 7 days.  mean that the recordings must be stored longer.

If you are affected, you have the right to access recordings of yourself. The recordings are limited to those who require access. Presentation will be made on Andøya Spaceport’s premises. Requests for access must be submitted before the deletion deadline (7 days).

Responsible: Andøya Spaceport AS, org. nr.: 922 042 748.

Operational cameras:

Andøya Spaceport AS sometimes needs to use camera surveillance in Børvågen and the surrounding areas. The area extends in a radius of 2.3 km from the spaceport’s Pad A. See map (green marking). Affected areas are not signposted as of today.

The cameras have a zoom function and are rotatable.

According to Article 6 of the Act relating to the processing of personal data (Personal Data Act), there is a requirement that at least one of the conditions is met.

The monitoring takes place mainly due to the safeguarding of life and health, and training associated with this. The legal basis is taken from the Personal Data Act, article 6, no. 1d.

The recordings will only be used for the purposes mentioned above and will not be distributed to unauthorized persons unless it is necessary for security or legal investigation.

Personal data collected through camera surveillance will be processed in accordance with applicable privacy legislation.

The video recordings are stored for 7 days, unless events or other factors mean that the recordings must be stored longer.

If you are affected, you have the right to access recordings of yourself. The recordings are limited to those who require access. The presentation will be made at Andøya Spaceport’s premises. Requests for access must be submitted before the deletion deadline (7 days).

For more up-to-date information on when the camera is used, it is recommended to sign up for Andøya Space’s notification service via SMS. Send an SMS with <ANDØYASPACE VEI START> to (+47) 2252. The service is free.

Responsible: Andøya Spaceport AS, org. nr.: 922 042 748.

Contact

If you have questions about camera surveillance, you can send an email to: